Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer:
  de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
 2. Consument:
  de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op
  afstand
  : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor
  communicatie op afstand
  : middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd:
  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht:
  de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 7. Dag:
  kalenderdag;
 8. Duurtransactie:
  een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
  diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is
  gespreid;
 9. Duurzame
  gegevensdrager
  : elk middel dat de consument of ondernemer in staat
  stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
  manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
  opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Haarimport

Lange Kerkstraat 17 – 19

3111 NN SCHIEDAM

Telefoonnummer: 010-4268289

E-mailadres: info(@)haarimport.nl

KvK-nummer: ************

BTW-identificatienummer: **************

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden
  zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
  gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
  consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
  zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat
  de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek
  van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op
  afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
  langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van
  de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast
  deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
  van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene
  voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
  meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een
  beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een
  volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
  diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen
  of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige
  informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief
   belastingen;
  • de eventuele kosten
   van aflevering;
  • de wijze waarop de
   overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van
   toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling,
   aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor
   aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van
   de prijs;
  • de hoogte van het
   tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
   de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere
   grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst
   na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
   consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de
   consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
   handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
   herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen
   waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes
   waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
   consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van
   de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
   voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder
  voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
  gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het
  aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst
  elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
  van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich –
  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren
  die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft
  om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
  bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
  voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het
  product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of
  op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • a. het bezoekadres
   van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
   kan;
  • b. de voorwaarden
   waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
   kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van
   het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over
   bestaande service na aankoop en garanties;
  • d. de in artikel 4
   lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
   gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der
   overeenkomst;
  • e. de vereisten voor
   opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
   meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich
  heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is
  de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten
  heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen
  te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst
  van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de
  consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is
  om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
  zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
  verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik
  maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een
  bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet
  over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden
  uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig
  voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het
  herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • a. die door de
   ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
   consument;
  • b. die duidelijk
   persoonlijk van aard zijn;
  • c. die door hun aard
   niet kunnen worden teruggezonden;
  • d. die snel kunnen
   bederven of verouderen;
  • e. waarvan de prijs
   gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
   geen invloed heeft;
  • f. voor losse kranten
   en tijdschriften;
  • g. voor audio- en
   video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
   heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het
  herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  • a. betreffende
   logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
   een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b. waarvan de
   levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
   voordat de bedenktijd is verstreken;
  • c. betreffende
   weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod
  vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
  diensten niet ver hoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
  veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige
  lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
  aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
  op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
  worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3
  maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3
  maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  • a. deze het gevolg
   zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. de consument de
   bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
   prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van
  producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor
  in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
  en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer,
  fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
  rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de
  nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan
  doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de
  grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
  bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
  aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering
  geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van
  hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
  het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is
  afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
  de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst
  heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
  zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding
  conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
  heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
  terugbetalen.
 5. Indien levering van een
  besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
  om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging
  zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
  artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
  niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van
  de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging
  en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de
  consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

 1. De consument kan een
  overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen
  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien
  is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op
  afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een
  overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van
  de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet later is
  overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
  voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van
  de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van
  producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
  vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
  uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
  bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de
  plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
  aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling
  van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het
  recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
  rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt
  over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de
  uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument
  de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer
  ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
  dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
  consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in
  onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
  voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de
  ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
  hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil wordt door de
  Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn
  klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk drie maanden
  nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
  Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een
  geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze
  keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen
  vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek,
  schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het
  geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de
  ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken,
  dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
  rechter.
 5. De Geschillencommissie doet
  uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement
  van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden bij wege van bindend advies.
 6. De Geschillencommissie zal
  een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
  ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
  faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd,
  voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een
  einduitspraak is gewezen.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.